Иницијатива за формирањем удружења библиотекара у «Заједницу библиотека Универзитета у Београду» и постављање њених темеља рада, јасно се дефинишу на првој седници Комисије за библиотеке и библиотекарство, одржане 25. маја 1972. године.

Потписивање самоуправног споразума «Заједнице библиотека Универзитета у Београду» реализовало се у Београду 12. јуна 1975. године, а прва оснивачка скупштина је одржана 12. јануара 1976. године. На скупштини је донет «Статут Заједнице библиотека Универзитета у Београду». Скупштина Заједнице, као најшири орган, је обухватала делегате: библиотекаре, наставнике, студенте, делегате из интересних заједница науке, образовања, културе и привредних комора.

Основни циљ Заједнице је био изградња јединственог библиотечко-информационог система Универзитета.

Потреба за струковним удруживањем на нивоу републике је иницирала формирање Заједнице библиотека универзитета у Србији. На иницијативу Одељења за матичну делатност и развој Универзитетске библиотеке «Светозар Марковић» и групе високошколских библиотека Заједница библиотека Универзтета у Београду је прерасла у Заједницу библиотека универзитета у Србији 1992. године. Заједници се придружују библиотеке свих шест универзитета у Републици:Универзитет у Београду; Универзитет уметности у Београду; Универзитет у Крагујевцу; Универзитет у Нишу; Универзите у Новом Саду и Универзитет у Приштини, као  и библиотеке већих научних института.

Седиште Заједница библиотека универзитета у Србији је у Београду у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић». Заједница  има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произлазе из Устава, закона и Статута.