Визија

Заједница библиотека универзитета у Србији у будућности ће представљати извор и стециште знања, информација и вештина потребних библиотекама чланицама да ефикасно и квалитетно испуњавају захтеве својих корисника и локалних заједница којима служе.

Заједница ће представљати централно чвориште мреже која повезује библиотеке чланице, а кроз које ће протицати информације потребне за успешно пословање библитека чланица.

Заједница библиотека универзитета у Србији ће бити спона библиотека чланица ка окружењу.

Она ће представљати интересе и потребе библиотека чланица али ће и артикулисати захтеве које појединци – корисници и друштво као целина постављају библиотекама чланицама.

Циљеви

Своју Мисију Заједница библиотека универзитета у Србији остварује испуњавањем следећих циљева:

  • Стално унапређење квалитета услуга библиотека чланица.
  • Утврђивање и спровођење заједничких циљева, политика и стратегија библиотека чланица везаних за развој библиотечко-информационе делатности у Србији.
  • Усвајање препорука за стандардизацију квалитета рада библиотека, заштиту фондова, изградњу заједничких депозита, перманентно образовање библиотекара и реализацију међународне сарадње.
  • Остваривање сарадње са свим релевантним чиниоцима у матичним институцијама у циљу изградње дигиталних репозиторијума који би обухватали научну и стручну продукцију свих сарадника и одабране едукационе материјале.
  • Остваривање сарадње стручњака запослених у библиотекама чланицама и осталих релевантних чинилаца у циљу израде материјала и реализације програма за унапређивање информационих знања грађана, а у складу са циљевима, политикама и стратегијама Заједнице.
  • Организовање стручних скупова, реализација издавачке делатности и предузимање осталих активности у циљу информисања стручне и шире јавности о резултатима рада Зајденице.
  • Промовисање вредности информационог друштва и активности које доприносе његовој изградњи.