Zajednica broji 156 članica, od kojih je 72 platilo članarinu za 2014. godinu.

Visina članarine je bila 15.000,00 dinara za univerzitete, univerzitetske biblioteke i biblioteke koje u svom sastavu imaju više od 5 biblioteka, 10.000,00 dinara za fakultete i institute koji u svom sastavu imaju do 5 biblioteka i 3.000.00 dinara za sve pretplatnike na časopis «Infoteka».

Objavljena je «Infoteka» broj 2 za 2013. godinu, i broj 1 za 2014. godinu.

List „Visokoškolske biblioteke“, se objavljuje samo u elektronskom obliku, dostupan je ovde

U 2014. godini su objavljena 3 broja sa 15 tekstova.

Predstavnici naše Zajednice su uzeli učešće na skupovima u organizaciji bibliotekarskih društava u zemlji i inostranstvu o čemu smo detaljnije pisali u listu „Visokoškolske biblioteke“.

Organizovani su kursevi:
Informaciona pismenost u bibliotekama: komercijalni i nekomercijalni elektronski izvori informacija, bilo ih je ukupno 14 i pohađalo je 224 polaznika. Održani su u prostorijama Univerzitetske biblioteke ili po pozivu u drugim bibliotekama za sve zaposlne u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Sekretarijat Zajednice je tokom godine obaveštavao bibliotekare o stručnim predavanjima koja su značajna za bibliotečko-informacionu delatnost.

Sekretarijat Zajednice

Zajednica broji 156 članica, od kojih je 59 platilo članarinu za 2013. godinu.

Visina članarine je bila 15.000,00 dinara za univerzitete, univerzitetske biblioteke i biblioteke koje u svom sastavu imaju više od 5 biblioteka, 10.000,00 dinara za fakultete i institute koji u svom sastavu imaju do 5 biblioteka i 3.000.00 dinara za sve pretplatnike na časopis «Infoteka».

Objavljena je «Infoteka» broj 1 za 2013. godinu, a broj 2 je u pripremi.

List „Visokoškolske biblioteke“, se objavljuje samo u elektronskom obliku, dostupan je ovde

U 2013. godini su objavljena 2 broja.

Uplaćena je članarina za 2011. godinu najvećoj asocijaciji bibliotekarskih udruženja IFLA.
Časopis IFLA Journal dostupan je u Univerzitetskoj biblioteci.

Zajednica je konkurisala za sufinansiranje časopisa INFOTEKA kod Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i nije dobila sredstava.

Predstavnici naše Zajednice su uzeli učešće na skupovima u organizaciji bibliotekarskih društava u zemlji i inostranstvu o čemu smo detaljnije pisali u listu „Visokoškolske biblioteke“.

Organizovani su kursevi:
Besplatnih kurseva je bilo ukupno 16 i pohađalo ih je 250 polaznika. Održani su u biblioteci za sve zaposlne u bibliotečko-informacionoj delatnosti.

Sekretarijat Zajednice je tokom godine obaveštavao bibliotekare o stručnim predavanjima koja su značajna za bibliotečko-informacionu delatnost.

Sekretarijat Zajednice

Zajednica broji 157 članica, od kojih je 97 platilo članarinu za 2012. godinu.

Visina članarine je bila 15.000,00 dinara za univerzitete, univerzitetske biblioteke i biblioteke koje u svom sastavu imaju više od 5 biblioteka, 10.000,00 dinara za fakultete i institute koji u svom sastavu imaju do 5 biblioteka i 3.000.00 dinara za sve pretplatnike na časopis «Infoteka».

Izdavačka delatnost Zajednice je u potpunosti realizovana.

Objavljena je «Infoteka» broj 1 za 2013. godinu, broj 2 je u pripremi.

List „Visokoškolske biblioteke“, se objavljuje samo u elektronskom obliku, dostupan je ovde

U 2013. godini su objavljena 2 broja.

Zajednica je konkurisala za sufinansiranje časopisa INFOTEKA kod Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i nije dobila sredstava.

Predstavnici naše Zajednice su uzeli učešće na skupovima u organizaciji bibliotekarskih društava u zemlji i inostranstvu o čemu smo detaljnije pisali u listu „Visokoškolske biblioteke“.

Organizovani su kursevi:
Besplatni kursevi u biblioteci za sve zainteresovane korisnike, kao i potencijalne korisnike. Održano je 37 dvočasovnih kurseva: elektronski katalozi, osnovno, izborno i komandno pretraživanje, servis Moja biblioteka, košarica, podešavanja; i KoBSON – kako doći do potrebne literature, elektronski časopisi, elektronske knjige, SCIndeks. Prisustvovalo je oko 147 korisnika.
4 tročasovne radionice za studente druge godine Filološkog fakulteta, Katedre za bibliotekarstvo i informatiku : Gugl i napredno pretraživanje, Gugl dokumenti i kalendar, 100 polaznika.
4 tročasovnih radionica za studente četvrte godine Filološkog fakulteta, Katedre za bibliotekarstvo i informatiku : Elektronski časopisi, pretraživanje; elektronske knjige, pretraživanje; citatni indeksi, bibliometrijski indikatori, pretraživanje citiranosti i Impakt faktora časopisa, 100 polaznika.
Poseta američkih studenata Frenklin koledža različitih godina, 30 polaznika; obilazak biblioteke i upoznavanje sa korisničkim servisima Univerzitetske biblioteke, istorijat Biblioteke i predstavljanje OE (Open education) dana na engleskom jeziku
12 tročasovnih i dvočasovnih edukacija za doktorande, mastere, istraživače i predavače o korišćenju literature u slobodnom pristupu i servisa dostupnih putem KoBSON-a, evaluaciji naučnoistraživačkog rada, citiranosti, kreiranje lične biblioteke putem servisa Mendeley i Endnote basic na sledećim institucijama: edukacija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (40 polaznika; 2 edukacije-radionice na Filozofskom fakultetu, Odeljenje za psihologiju (80 polaznika); edukacija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu (40 polaznika); 2 edukacije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (100 polaznika); edukacija na Medicinskom fakultetu (50 polaznika); edukacija na Vojno-medicinskoj akademiji (70 polaznika); 2 edukacije na Biološkom fakultetu (40 polaznika); edukacija na Institutu za molekularnu genetiku i genetički inženjering (20 polaznika); edukacija na Pravnom fakultetu u Beogradu (10 polaznika); ukupno 450 polaznika
4 edukacije master studenata Katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: upoznavanje sa elektronskim katalogom, servisom Moja biblioteka, Digitalnim repozitorijumom i tezama odbranjenim na Filološkom fakultetu, evropskim portalom teza, servisima EBSCO i JSTOR, kao i vodičima za različite oblasti (80 polaznika)
2 edukacije studenata prve godine Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i upoznavanje sa korisničkim servisima i radom Univerzitetske biblioteke (80 polaznika)
4 dvodnevne radionice za vojne i fakultetske bibliotekare (120 polaznika). Citatni indeksi i evaluacija naučnoistraživačkog rada.
6 radionica za vojne, fakultetske bibliotekare i zaposlene u Univerzitetskoj biblioteci(100 polaznika). Tema edukacije su bili servisi Emerald i EBSCO.
3 šestočasovnih kurseva za doktorande, stipendiste Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Korišćenje elektronskih časopisa u punom tekstu, korišćenje elektronskih knjiga, citiranost i evaluacija naučnoistraživačkog rada, otvorene arhive i autorska prava. 100 polaznika
2 jednočasovne edukacije KoBSON od kuće za doktorande i mastere Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu (120 polaznika)
2 jednočasovne obuke đaka (osnovaca i srednjoškolaca) u Regionalnom centru za talente (250 polaznika) i 3 jednočasovne obuke đaka sa obilaskom biblioteke u prostorijama Edukacionog centra Univerzitetske biblioteke (100 polaznika); ukupno polaznika 350.

Nastavljena je dobra saradnja sa Regionalnim centrom za talente i njihovim đacima je omogućeno besplatno učlanjenje u Biblioteku. Od 2012. godine je uvedena usluga da đaci Regionalnog centra za talente mogu besplatno da dobiju članke putem mejla otvorenog posebno za njih. Bilo je 34 zahteva i poslato je preko 300 članaka u punom tekstu.

Ukupno je održano 14 edukacije za bibliotekare, 220 polaznika; 82 edukacija za korisnike (osnovci, srednjoškolci, profesori srednjih škola, masteri, doktorandi, istraživači i nastavnici); 1657 polaznika.

Početkom oktobra je Biblioteka otvorila edukacioni centar sa 16 radnih stanica što je u mnogome olakšalo održavanje edukacija za različite grupe korisnika.

Sekretarijat Zajednice je tokom godine obaveštavao bibliotekare o stručnim predavanjima koja su značajna za bibliotečko-informacionu delatnost.

Sekretarijat Zajednice

Zajednica broji 157 članice, od kojih je 93 platilo članarinu za 2011. godinu.

Visina članarine je bila 10.000,00 dinara za univerzitete, univerzitetske biblioteke i biblioteke koje u svom sastavu imaju više od 5 biblioteka, 7.000,00 dinara za fakultete i institute koji u svom sastavu imaju do 5 biblioteka i 3.000.00 dinara za sve pretplatnike na časopis «Infoteka».

Izdavačka delatnost Zajednice je u potpunosti realizovana.

Objavljena je «Infoteke» za 2011. godinu, urađen je sajt www.infoteka.bg.ac.rs

List „Visokoškolske biblioteke“, se objavljuje samo u elektronskom obliku, dostupan je ovde

U 2011. godini su objavljena 3 broja.

Uplaćena je članarina za 2011. godinu najvećoj asocijaciji bibliotekarskih udruženja IFLA.
Časopis IFLA Journal dostupan je u Univerzitetskoj biblioteci.

Uplaćena je članarina Evropskoj asocijaciji istraživačkih biblioteka LIBER.
Časopis LIBER Quarterly je dostupan preko sajta LIBER-a.

Zajednica je konkurisala za sufinansiranje časopisa INFOTEKA kod Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i nije dobila sredstava.

Predstavnici naše Zajednice su uzeli učešće na skupovima u organizaciji bibliotekarskih društava u zemlji i inostranstvu o čemu smo detaljnije pisali u listu „Visokoškolske biblioteke“.

Organizovani su kursevi:
6 + 6 radionica za visokoškolske bibliotekare (12 + 13 + 8 + 17 + 15 + 14 ukupno 79 polaznika). BIBLIOTEČKE VEŠTINE II A: Naučne informacije – nekomercijalni i komercijalni izvori informacija; BIBLIOTEČKE VEŠTINE II B: Naučne informacije – nova perspektiva čitanja
Čitači elektronskih knjiga, bibliotekari vojnih biblioteka 35 polaznika
Autorska prava za bibliotekare: praktična primena (30 polaznika)
Tablet računari, vojni bibliotekari, 35 polaznika
Nova paradigma saradnje u bibliotekama, vojni bibliotekari, 35 polaznika
Digitalna humanistika za bibliotekare, vojni bibliotekari, 35 polaznika

Sekretarijat Zajednice je tokom godine obaveštavao bibliotekare o stručnim predavanjima koja su značajna za bibliotečko-informacionu delatnost.
Sekretarijat Zajednice

[/toggle] [toggle title=“Izveštaj o radu Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji u 2010. godini“]

Zajednica broji 157 članice, od kojih je 88 platilo članarinu za 2010. godinu.

Visina članarine je bila 10.000,00 dinara za univerzitete, univerzitetske biblioteke i biblioteke koje u svom sastavu imaju više od 5 biblioteka, 7.000,00 dinara za fakultete i institute koji u svom sastavu imaju do 5 biblioteka i 3.000.00 dinara za sve pretplatnike na časopis „Infoteka“.

Izdavačka delatnost Zajednice je u potpunosti realizovana.

Objavljena su dva broja „Infoteke“ za 2010. godinu.

List „Visokoškolske biblioteke“, se objavljuje samo u elektronskom obliku, dostupan je ovde

U 2010. godini je objavljeno 4 broja.

Uplaćena je članarina za 2010. godinu najvećoj asocijaciji bibliotekarskih udruženja IFLA.
Časopis IFLA Journal dostupan je u Univerzitetskoj biblioteci.

Uplaćena je članarina Evropskoj asocijaciji istraživačkih biblioteka LIBER.
Časopis LIBER Quarterly je dostupan preko sajta LIBER-a.

Zajednica je konkurisala za sufinansiranje časopisa INFOTEKA kod Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i nije dobila sredstava.

Predstavnici naše Zajednice su uzeli učešće na skupovima u organizaciji bibliotekarskih društava u zemlji i inostranstvu o čemu smo detaljnije pisali u listu „Visokoškolske biblioteke“.

Organizovani su kursevi:
4 radionice za visokoškolske bibliotekare : Bibliotečke veštine I : kako pomoći istraživaču. Naučna kompetentnost istraživača , citatne baze podataka, Srpski citatni indeks.
Veb 2.0 u bibliotekama – predavanje za visokoškolske bibliotekare.
Internet za bibliotekare – predavanje za visokoškolske bibliotekare.
Elektronske knjige – uređaji i tehnologije – predavanje za visokoškolske bibliotekare.
Promocija servisa “Kobson od kuće“ na Filološkom fakultetu u Beogradu, Adam Sofronijević i Aleksandra Trtovac u trajanju od 45 minuta, u 4 termina tokom marta, aprila i decembra.

Sekretarijat Zajednice je tokom godine obaveštavao bibliotekare o stručnim predavanjima koja su značajna za bibliotečko-informacionu delatnost.
Sekretarijat Zajednice

Zajednica broji 157 članice, od kojih je 80 platilo članarinu za 2009. godinu.
Visina članarine je bila 10.000,00 dinara za univerzitete, univerzitetske biblioteke i biblioteke koje u svom sastavu imaju više od 5 biblioteka, 7.000,00 dinara za fakultete i institute koji u svom sastavu imaju do 5 biblioteka i 3.000.00 dinara za sve pretplatnike na časopis «Infoteka».

Izdavačka delatnost Zajednice je u potpunosti realizovana.

Dvobroj «Infoteke» za 2009. godinu je objavljen.

List „Visokoškolske biblioteke“, se objavljuje samo u elektronskom obliku, dostupan je ovde

U 2009. godini je objavljeno 6 broja.

Uplaćena je članarina za 2009. godinu najvećoj asocijaciji bibliotekarskih udruženja IFLA.
Časopis IFLA Journal dostupan je u Univerzitetskoj biblioteci.

Uplaćena je članarina Evropskoj asocijaciji istraživačkih biblioteka LIBER.
Časopis LIBER Quarterly je dostupan preko sajta LIBER-a.

Zajednica je konkurisala za sufinansiranje časopisa INFOTEKA kod Ministarstva nauke i zaštite životne sredine i nije dobila sredstava.

Predstavnici naše Zajednice su uzeli učešće na skupovima u organizaciji bibliotekarskih društava u zemlji i inostranstvu o čemu smo detaljnije pisali u listu „Visokoškolske biblioteke“.

Na skupu Hrvatskog knjižničarskog društva u Opatiji «11. dani specijalnih i visokoškolskih biblioteka», uzeli smo učešće sa 3 rada, išao je jedan predstavnik.

Na «Petom međunarodnom susret bibliotekara slavista» u Sarajevu sa jednim radom učestvovao je jedan predstavnok.
Na IFLA-u u Milano sa jednim radom išla su dva predstavnika.
Plaćena je jedna kotizacija za učešće na INFORUM-u.

Organizovani su kursevi:

  • Predavanje sa diskusijom na temu KoBSON i evaluacija naučnoistraživačkog rada – visokoškolski bibliotekari
  • Predavanje sa diskusijom na temu Elektronski katalozi i njena primena u bibliotekama za visokoškolske bibliotekare
  • 1 kurs za visokoškolske bibliotekare Korišćenje elektronskih časopisa – napredno pretraživanje
  • 4 kursa za doktorante, stipendiste Ministarstva nauke : Korišćenje elektronskih časopisa u punom tekstu, Korišćenje elektronskih knjiga, Citiranost i evaluacija naučnoistraživačkog rada,
  • Otvorene arhive i autorska prava.
    Jedan kurs je bio u Nišu, jedan u Novom Sadu, a dva u Beogradu.

Sekretarijat Zajednice je tokom godine obaveštavao bibliotekare o stručnim predavanjima koja su značajna za bibliotečko-informacionu delatnost.

Sekretarijat Zajednice