Закон о библиотечко информационој делатности (“Службени гласник РС “ број 52/11)  ступио је на снагу 23.07.2011. године,  а почео је да се примењује након шест месеци од дана ступања на снагу тј. 23.01.2012. године. Даном почетка примене Закона о библиотечко информационој делатности престали су да важе Закон о библиотечкој делатности (,,Службени гласник РС” број 34/94,101/05) као и сви позаконски акти за  његову примену.
До доношења  Правилника о програму стручног испита у библиотечко информационој делатности и начину његовог полагања нису стечени услови за организовање стручних испита за запослене у библиотечко информационој делатности.
Доношење подзаконских аката од стране Министарства културе и информисања  је у завршној фази тако да ће  Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске  благовремено обавестити мрежу библиотекa Републике Србије о њиховом ступању на снагу.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ И БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ