Zakon o bibliotečko informacionoj delatnosti (“Službeni glasnik RS “ broj 52/11)  stupio je na snagu 23.07.2011. godine,  a počeo je da se primenjuje nakon šest meseci od dana stupanja na snagu tj. 23.01.2012. godine. Danom početka primene Zakona o bibliotečko informacionoj delatnosti prestali su da važe Zakon o bibliotečkoj delatnosti (,,Službeni glasnik RS” broj 34/94,101/05) kao i svi pozakonski akti za  njegovu primenu.
Do donošenja  Pravilnika o programu stručnog ispita u bibliotečko informacionoj delatnosti i načinu njegovog polaganja nisu stečeni uslovi za organizovanje stručnih ispita za zaposlene u bibliotečko informacionoj delatnosti.
Donošenje podzakonskih akata od strane Ministarstva kulture i informisanja  je u završnoj fazi tako da će  Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice srpske  blagovremeno obavestiti mrežu biblioteka Republike Srbije o njihovom stupanju na snagu.

NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE I BIBLIOTEKA MATICE SRPSKE