KODEKS BIBLIOTEKARA SRBIJE

Svesni značaja biblioteka i bibliotekarskog poziva za obrazovalje, nauku i kulturu. za razmenu informacija i ideja, za očuvanje i doprinos razvoju civilizacije, u duhu načela ljudske i profesionalne etike , Bibliotekarsko društvo Srbije donosi kodeks BIBLIOTEKARA SRBIJE

1.
Dužnost bibliotekara je da služi znanju i univerzalnom ljudskom pravu na obrazovanje, nauku i kulturu.

2.
Bibliotekar temelji odnos prema korisniku na pravu i poštovanju, bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku. političku i klasnu pripadnost i, istovremeno, štiti njegovo pravo na privatnost.

3.
Bibliotekar obezbeđuje najviši nivo usluga. zalaže se za slobodan protok informacija i isključuje svaki oblik cenzure.

4.
Bibliotekar stručno popunjava bibliotečke zbirke , blagovremeno obrađuje građu, čuva je i brune o njenoj zaštiti , i omogućuje potiunu dostupnost publikacija i informacija.

5.
Bibliotekar je otvoren za nova znanja i potrebe korisnika i neprestano se stručno usavšava.

6.
Bibliotekar poštuje kolege i pruža im profesionalnu ljudsku podršku i pomoć .

7.
Bibliotekar obezbeđuje značaj i čuva ugled, dostojanstvo i interes profesije i ustanove, i zalaže se za njihov bolji status.

8.
Bibliotekar ne zloupotrebljava profesiju i položaj za ličnu korist i ne nanosi štetu korisniku i ustanovi.

9.
Bibliotekarsko društvo Srbije je obavezno da pruži ljudsku, stručnu, pravnu i materijalnu podršku bibliotekaru koji ima neprilika zbog poštovanja načela Kodeksa.

10.
Primenu Kodeksa prati, podržava ili osporava, Sud časti Bibliotekarskog društva Srbije.

U Beogradu, 14. 12. 1998.

Sekretar Uprave Društva
mr Svetlana Mirčov

Predsednik Uprave Društva
Dobrivoje Mladenović