У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима, ( Сл. Лист бр. 51/09), на Скупштини Заједнице библиотека универзитета у Србији одржаној дана  26.12.2011. године, у Универзитетској библиотеци «Светозар Марковић» у Београду, усвојен је:

СТАТУТ
ЗАЈЕДНИЦЕ БИБИЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Област остваривања циљева
Члан 1.

Заједница библиотека универзитета у Србији (у даљем тексту: Заједница) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време у коју се удружују библиотеке универзитета, факултета, високих школа, научно истраживачких и сродних установа у Србији ради остваривања циљева у области подршке и унапређења библиотечко-информационе делатности.

Циљеви удружења
Члан 2.

Циљеви Заједнице су: унапређење библиотечко-информационе делатности, подршке и унапређења образовног, истраживачког и научног рада студената, наставника, професора и истраживача.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Заједница нарочито:

 1. учествује у изградњи јединственог библиотечко–информационог система;
 2. координира набавку библиотечко-информационе грађе и извора, као и техничке опреме;
 3. стара се о обради фондова применом јединствених правила за машинску обраду података ( каталогизација, класификација и др. );
 4. стара се о заштити библиотечког материјала у фондовима библиотека;
 5. стара се о координираном раду на централном каталогу;
 6. стара се о остваривању међубиблиотечке позајмице;
 7. стара се о остваривању међубилиотечке размене;
 8. сарађује са другим и међународним  библиотечким асоцијацијама и институцијама;
 9. стара се о статусу и условима рада библиотека и библиотечких кадрова;
 10.  координира израду програма за обучавање корисника;
 11.  координира израду методских упутстава и стандарда за рад библиотека као и за вођење јединствене библиотечке статистике;
 12.  стара се о стручном и перманентном образовању и усавршавању библиотечких кадрова.
 13. предлаже чланове Заједнице ( институције и појединце) за доделу библиотечких награда;
 14.  израђује и публикује стручне и периодичне публикације;
 15.  израђује дугорочне програме развоја библиотека универзитета, факултета, високих школа, научноистраживачких и сродних установа у Републици Србији;
 16.  разматра и обавља друге послове у циљу усклађивања и координације рада библиотека чланица у интересу развоја образовања, научно – истраживачког рада и научних информација.

Назив и седиште
Члан 4.

Назив Удружења је: «Заједница библиотека универзитета у Србији».
Скраћени назив је: «ЗБУС».
Седиште Удружења је у Београду, Булевар краља Александра број 71.
Заједница своју активност обавља на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства
Члан 5.

Чланови Заједнице могу бити све библиотеке које прихвате циљеве Заједнице.
За ступање у чланство Заједнице потребно је поднети пријаву Управном одбору Заједнице.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Чланство у Заједници може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута, или нарушавања угледа Заједнице.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Заједници.

Права обавезе и одговорност чланства
Члан 7.

Члан Заједнице има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Заједнице;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Заједнице;
 3. бира и буде биран у органе Заједнице;
 4. буде благовремено и потрпуно информисан о раду и активностима Заједнице.

Члан Заједнице је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Заједнице;
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Заједнице;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација
Члан 8.

Органи Заједнице су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Комисије. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

Члан 9.

Скупштину Заједнице чине сви њени чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) усваја друге опште акте Удружења;
4) бира и разрешава чланове Управног одбора;
5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6) разматра и усваја финансијски план и извештај;
7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Заједнице, који се стара о спровођењу циљева заједнице који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Заједницу у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Заједницу и потписује сва финансијска и новчана документа у име Заједнице.

Члан 12.

Управни одбор:
1) руководи радом Заједнице између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Заједнице;
2) организује редовно обављање делатности Заједнице;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Заједнице и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Заједнице.
Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Члан 13.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Заједнице и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Остваривање јавности рада
Члан 14.

Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Заједнице, непосредно или путем сајта, интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Заједнице подносе се члановима на седници скупштине Заједнице.

Члан 15.

Ради остварења својих циљева Заједница успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Заједница може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 16.

Заједница прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Заједница може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области библиотечко-информационе делатности, као и продајом секундарних сировина или производа насталих у оквиру едукативних радионица.

Престанак рада удружења
Члан 17.

Заједница престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Заједнице, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Заједнице пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата
Члан 19.

Удружење има печат округлог облика на којем је исписано:
ЗАЈЕДНИЦА БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ БЕОГРАД

Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 21.

Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Заједнице.

Председавајући оснивачке
скупштине Удружења
мр Вера Петровић