U skladu sa odredbama člana 11. i 12. Zakona o udruženjima, ( Sl. List br. 51/09), na Skupštini Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji održanoj dana  26.12.2011. godine, u Univerzitetskoj biblioteci «Svetozar Marković» u Beogradu, usvojen je:

STATUT
ZAJEDNICE BIBILIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI

Oblast ostvarivanja ciljeva
Član 1.

Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji (u daljem tekstu: Zajednica) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme u koju se udružuju biblioteke univerziteta, fakulteta, visokih škola, naučno istraživačkih i srodnih ustanova u Srbiji radi ostvarivanja ciljeva u oblasti podrške i unapređenja bibliotečko-informacione delatnosti.

Ciljevi udruženja
Član 2.

Ciljevi Zajednice su: unapređenje bibliotečko-informacione delatnosti, podrške i unapređenja obrazovnog, istraživačkog i naučnog rada studenata, nastavnika, profesora i istraživača.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Zajednica naročito:

 1. učestvuje u izgradnji jedinstvenog bibliotečko–informacionog sistema;
 2. koordinira nabavku bibliotečko-informacione građe i izvora, kao i tehničke opreme;
 3. stara se o obradi fondova primenom jedinstvenih pravila za mašinsku obradu podataka ( katalogizacija, klasifikacija i dr. );
 4. stara se o zaštiti bibliotečkog materijala u fondovima biblioteka;
 5. stara se o koordiniranom radu na centralnom katalogu;
 6. stara se o ostvarivanju međubibliotečke pozajmice;
 7. stara se o ostvarivanju međubiliotečke razmene;
 8. sarađuje sa drugim i međunarodnim  bibliotečkim asocijacijama i institucijama;
 9. stara se o statusu i uslovima rada biblioteka i bibliotečkih kadrova;
 10.  koordinira izradu programa za obučavanje korisnika;
 11.  koordinira izradu metodskih uputstava i standarda za rad biblioteka kao i za vođenje jedinstvene bibliotečke statistike;
 12.  stara se o stručnom i permanentnom obrazovanju i usavršavanju bibliotečkih kadrova.
 13. predlaže članove Zajednice ( institucije i pojedince) za dodelu bibliotečkih nagrada;
 14.  izrađuje i publikuje stručne i periodične publikacije;
 15.  izrađuje dugoročne programe razvoja biblioteka univerziteta, fakulteta, visokih škola, naučnoistraživačkih i srodnih ustanova u Republici Srbiji;
 16.  razmatra i obavlja druge poslove u cilju usklađivanja i koordinacije rada biblioteka članica u interesu razvoja obrazovanja, naučno – istraživačkog rada i naučnih informacija.

Naziv i sedište
Član 4.

Naziv Udruženja je: «Zajednica biblioteka univerziteta u Srbiji».
Skraćeni naziv je: «ZBUS».
Sedište Udruženja je u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra broj 71.
Zajednica svoju aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva
Član 5.

Članovi Zajednice mogu biti sve biblioteke koje prihvate ciljeve Zajednice.
Za stupanje u članstvo Zajednice potrebno je podneti prijavu Upravnom odboru Zajednice.

Član 6.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju.
Članstvo u Zajednici može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta, ili narušavanja ugleda Zajednice.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Zajednici.

Prava obaveze i odgovornost članstva
Član 7.

Član Zajednice ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Zajednice;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Zajednice;
 3. bira i bude biran u organe Zajednice;
 4. bude blagovremeno i potrpuno informisan o radu i aktivnostima Zajednice.

Član Zajednice je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Zajednice;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Zajednice;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Unutrašnja organizacija
Član 8.

Organi Zajednice su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Komisije. Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu zamenik Predsednika Upravnog odbora.

Član 9.

Skupštinu Zajednice čine svi njeni članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Zajednice, koji se stara o sprovođenju ciljeva zajednice koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika i zamenika predsednika.

Član 11.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Zajednicu u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u otsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Zajednicu i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Zajednice.

Član 12.

Upravni odbor:
1) rukovodi radom Zajednice između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Zajednice;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Zajednice;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Zajednice i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Zajednice.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Član 13.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Zajednice i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada
Član 14.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Zajednice, neposredno ili putem sajta, internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnostima Zajednice podnose se članovima na sednici skupštine Zajednice.

Član 15.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Zajednica uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Zajednica može pristupiti međunarodnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima
Član 16.

Zajednica pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.
Zajednica može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti bibliotečko-informacione delatnosti, kao i prodajom sekundarnih sirovina ili proizvoda nastalih u okviru edukativnih radionica.

Prestanak rada udruženja
Član 17.

Zajednica prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Zajednice, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom udruženja u slučaju prestanka udruženja
Član 18.

U slučaju prestanka rada, imovina Zajednice preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Izgled i sadržina pečata
Član 19.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je ispisano:
ZAJEDNICA BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI BEOGRAD

Član 20.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 21.

Ovaj statut stupa na snagu dana od danom njegovog usvajanja na osnivačkoj skupštini Zajednice.

Predsedavajući osnivačke
skupštine Udruženja
mr Vera Petrović