05. 03. 2020. godine u 12 sati

DNEVNI RED:

1. Prof. dr Aleksandar Jerkov
Otvaranje skupštine i pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković»
2. Marija Bulatović
Izveštaj o radu ZBUS-a u 2019. godini.
3. Dobrila Begenišić / Marina Mitrić
Izveštaj o bibliotečkom poslovanju.
4. Aleksandra Trtovac
Predstavljanje INFOTEKE– br.2, za 2018. godinu
5. Aleksandra Popović
Akreditovani kursevi
PAUZA
6 Marija Bulatović
Plan rada ZBUS-a za 2020. godinu.
7. Nebojša Krstić
Distributerska kuća NEOLIBRIS
8. Dragan Nikolić
EBSCO platforma
9. Vera Petrović-predstavljanje monografije
Ljubica Đorđević: život i stavralaštvo sa bibliografijom
10. Tekuća pitanja

Sekretarijat Zajednice