DNEVNI RED:

 

 1. Prof. dr Aleksandar Jerkov
  Pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković» – širenje članstva LIBER-a u bibliotekama Srbije
 2. Vera Petrović
  Izveštaj o radu ZBUS-a u 2017. godini.
 3. Goran Petrović
  Komisija za unapređenje bibliotečkog poslovanja: predlog za usaglašavanje Anketnog upitnika o bibliotečkom poslovanju   sa ISO 2789 standardima.
 4. Biljana Kosanović
  ORCID ID
 5. Mile Stijepović i Goran Petrović
  Bibliografije istraživača – budućnost.

PAUZA

 1. Maja Đorđević
  Sistematizacija radnih mesta u bibliotekama.
 2. Jelena Andonovski
  Predstavljanje INFOTEKE– br.1, za 2017. godinu. 
 3. Vera Petrović
  Plan rada ZBUS-a za 2018. godinu.
 4. Nebojša Krstić
  Distributerska kuća Neolibris
 5. Dragan  Nikolić
  EBSCO platforma
 6. Tekuća pitanja