Sastanak članica ZBUS-a je održan 30.10.2017. godine u 13 časova u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“. Dnevni red je bio sledeći:

 1. Prof. dr Aleksandar Jerkov
  Pozdravna reč direktora Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“
 2. Vera Petrović
  Usaglašavanje Anketnog upitnika o bibliotečkom poslovanju sa ISO 2789 standardima
 3. Vesna Abadić
  BE-OPEN PARTNERS
 4. Snežana Jančić
  Katalog radnih mesta u javnom sektoru
 5. Jelena Andonovski
  Predstavljanje INFOTEKE – br.1, za 2017. godinu
 6. Tekuća pitanja

Prof. dr Aleksandar Jerkov je posle dobrodišlice i poziva za češća okupljanja izneo da kako u bazi podataka Dostitej, tako i u bazi koja se formira na univerzitetu treba proširiti stepen usluga i vidljivosti podataka. Dogovoreno je da Komisija za unapređenje bibliotečkog poslovanja pripremi primedbe vezane za MBS bazu podataka o bibliotečkom poslovanju.

Sve članice ZBUS-a, mogu svoje predloge vezane za poboljšanje Anketnog upitnika o bibliotečkom poslovanju da pošalju na imejl adresu Zajednice. Predlog će pre skupštine biti poslat svim članicama Zajednice, a zatim i matičnom odeljenju Narodne biblioteke Srbije.

Vesna Abadić iz Univerzitetske biblioteke u Kragujevcu je predstavila projekat BE-OPEN. Projekat je trogodišnji i odnosi se na unapređenje organizacije Univerziteta, kako bi se postigao što veći nivo otvorenosti. Biće tačno propisano šta može da se stavi u otvoreni pristu, ali pre toga treba da se objedini sve što je u fakultetskim repozitorijumima. Pokrenuto je pitanje baza podataka citiranih radova i bibliografija istraživača. Pošto za sada uglavnom postoje interne baze podataka citiranih radova, a bibliografije istraživača nisu komplatne, dogovoreno je da na sledeći sastanak članica ZBUS-a dođe i neko iz VBS centra, a da  Komisija za razvoj pošalje dopis univerzitetima kako bi se kompletira ECRIS baza podataka.

Snežana Jančić iz Univerzitetske biblioteke u Nišu je predstavila katalog radnih mesta u javnom sektoru. Nacrt je objavljen u Službenom glasniku broj 81 iz 2017. godine. Dat je katalog radnih mesta, a postoje i generička radna mesta u svim oblastima. Katalog radnih mesta u prosveti je izašao u septembru 2017. godine. Izuzev rukovodećih postoji samo 7 radnih mesta za bibliotečke radnike. Katalozi radnih mesta ne mogu da se spajaju, nego biblioteke moraju da se uklope u onaj katalog čije ministarstvo finansira ustanovu. Časopis Pravnik u javnom sektoru broj 172/173 sadrži komentar uredbe. Zaključak ovog izlaganja je da se strogo moraju preuzeti nazivi radnih mesta i šifri,posle čega idu na saglasnost u ministarstvo.

Tačka 5 dnevnog reda je preskočena, jer je koleginica iz opravdanih razloga bila sprečena da prisustvuje sastanku.

Poslednja tačka dnevnog reda su bila tekuća pitnja. Pokrenuto je pitanje plaćanja licenci za rad u COBISS-u. Dat je predlog da se u zavisnosti od potreba i veličine biblioteka napravi različita ponuda programskog paketa COBISS, kao i da se licence ne plaćaju iz sopstvenih sredstava.

zapisnik vodila Marija Bulatović