Стандарди и поступак за акредитацију високошколских установа (извод)

Високошколска установа има квалитетно ваннаставно особље које својим стручним и професионалним радом обезбеђује успешну реализацију наставног процеса, мисије и циљева установе.

Упутства за примену Стандарда 7:

7.1. Високошколска установа има најмање једног библиотекара. Установа запошљава најмање два библиотекара са високом стручном спремом и једног књижничара ако на њој студира преко 500 студената.

7.2. Високошколска установа организује студентску слижбу којој мора бити запослено најмање 3 извршиоца уколико на истој студира до 1000 студената, односно још по један извршилац на сваких наредних 2000 студената.

7.3. Високошколска установа има најмање два извршиоца са високом стручном спремом на пословима информационог система.

7.4. Високошколска установа запошљава најмање једног извршиоца – дипломираног правника – на пословима секретара.

Установа има одговарајућу библиотеку, да располаже потребним уџбеницима за извођење наставе као и да располаже информационим ресурсима и сервисима које користи у циљу испуњења своје мисије.

Упутства за примену Стандарда 10:

10.1. Установа има библиотеку снабдевену литературом која својим нивоом и ширином обезбеђује подршку студијским програмима које институција изводи и научно-истраживачком раду.
Библиотека располаже са најмање 1000 библиотечких јединица из области које изводи наставни процес.

10.2. Установа обезбеђује за све уписане студенте потребну уџбеничку литературу: учила и помоћна средства.
Учила и помоћна наставна средства морају бити расположиви на време и у броју довољним да се обезбеди нормално одвијање наставног процеса.

10.3. Установа располаже информационом технологијом која омогућава несметан приступ осталим информационим ресурсима који су неопходни за студирање и научно истраживачки рад.
Установа обезбеђује најмање једну рачунарску учионицу са најмање 20 рачунара и са приступом Интернету.

10.4. Установа обезбеђује неопходну обуку наставника, сарадника и студената у циљу ефективног коришћења библиотеке и осталих информационих ресурса.