Standardi i postupak za akreditaciju visokoškolskih ustanova (izvod)

Visokoškolska ustanova ima kvalitetno vannastavno osoblje koje svojim stručnim i profesionalnim radom obezbeđuje uspešnu realizaciju nastavnog procesa, misije i ciljeva ustanove.

Uputstva za primenu Standarda 7:

7.1. Visokoškolska ustanova ima najmanje jednog bibliotekara. Ustanova zapošljava najmanje dva bibliotekara sa visokom stručnom spremom i jednog knjižničara ako na njoj studira preko 500 studenata.

7.2. Visokoškolska ustanova organizuje studentsku sližbu kojoj mora biti zaposleno najmanje 3 izvršioca ukoliko na istoj studira do 1000 studenata, odnosno još po jedan izvršilac na svakih narednih 2000 studenata.

7.3. Visokoškolska ustanova ima najmanje dva izvršioca sa visokom stručnom spremom na poslovima informacionog sistema.

7.4. Visokoškolska ustanova zapošljava najmanje jednog izvršioca – diplomiranog pravnika – na poslovima sekretara.

Ustanova ima odgovarajuću biblioteku, da raspolaže potrebnim udžbenicima za izvođenje nastave kao i da raspolaže informacionim resursima i servisima koje koristi u cilju ispunjenja svoje misije.

Uputstva za primenu Standarda 10:

10.1. Ustanova ima biblioteku snabdevenu literaturom koja svojim nivoom i širinom obezbeđuje podršku studijskim programima koje institucija izvodi i naučno-istraživačkom radu.
Biblioteka raspolaže sa najmanje 1000 bibliotečkih jedinica iz oblasti koje izvodi nastavni proces.

10.2. Ustanova obezbeđuje za sve upisane studente potrebnu udžbeničku literaturu: učila i pomoćna sredstva.
Učila i pomoćna nastavna sredstva moraju biti raspoloživi na vreme i u broju dovoljnim da se obezbedi normalno odvijanje nastavnog procesa.

10.3. Ustanova raspolaže informacionom tehnologijom koja omogućava nesmetan pristup ostalim informacionim resursima koji su neophodni za studiranje i naučno istraživački rad.
Ustanova obezbeđuje najmanje jednu računarsku učionicu sa najmanje 20 računara i sa pristupom Internetu.

10.4. Ustanova obezbeđuje neophodnu obuku nastavnika, saradnika i studenata u cilju efektivnog korišćenja biblioteke i ostalih informacionih resursa.